چشمانی باز. دیوار

چشمانی بسته. دریچه

چشمانی باز. دیوار

چشمانی بسته. آزادی

 

 

جنگلی تاریک

مردی تنها

کلبه ای روشن

کلبه ای خالی

جنگلی تاریک.....

 

 

 

شب

زوزه ی گرگ

سوسوی یک چراغ

شب پره ای در باد

شب...... 

 

 

 

دوتن گرم

یک شب سرد

یک صبح گرم

یک تن سرد....

 

نوشته شده توسط صادق در شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۶ |